Kerkberichten week 3

KERKBERICHTEN  – 17 t/m 24 januari –   WEEK 03

Pastorie Pr. Beatrixstraat 2, tel. 561273, emailadres: pastooramal@webparochie.nl

Parochiekantoor onder de kerktoren, Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy is geopend iedere dinsdag en woensdag van 10.00-12.00 uur, tel. 0495-563323

bankrekening nr. misintenties NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

bankrekening nr. kerkbijdrage NL59 RABO 0149 9155 00 t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus


Stramproy

15 jan. 19.00 u. H. Mis t.i.v. Gerard Stals (vanwege verjaardag)

Tungelroy en Swartbroek
16 jan. 17.30 u. H. Mis in Tungelroy t.i.v.
Harrie Leijssen vanwege verjaardag;
Thea Moonen vanwege verjaardag;

19.00 u. H. Mis in Swartbroek

Stramproy
17 jan. 2e zondag door het jaar

09.30 u. H. Mis
t.i.v. jaardienst familie Hendrikx-Metten en Peter Frenken; jaardienst overleden ouders Piet en Mia Linders-Schroeten; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies; voor allen die getroffen zijn door het coronavirus – zang en orgel: Har van Pol

19 jan. 19.00 u. H. Mis 

t.i.v. pastoor Ed Mutsaerts (vanwege verjaardag); voor allen die getroffen zijn door het coronavirus

22 jan. 19.00 u. H. Mis t.i.v. Thei Verkennis (vanwege verjaardag); jaardienst Mathieu Neijnens

Tungelroy
23 jan. 17.30 u. H. Mis

Sttramproy
24 jan. 3e zondag door het jaar

09.30 u. H. Mis
t.i.v. jaardienst Bert Coolen; jaardienst Nellie Mans-Terium; voor roepingen; om geloof, liefde en verdraagzaamheid in onze gezinnen; voor het welzijn van onze parochies – zang en orgel:  Har van Pol

 

PAROCHIE AGENDA:

6 maart 19.00 u Toediening H. Vormsel in Tungelroy

13 en 20 april 2021 14.00-16.00 u Geestelijke gezondheidszorg in het medisch bedrijf

30 mei 2021 10.30 u 1e Heilige Communie

 

PAROCHIEKANTOOR: ons parochiekantoor en dagkapel is iedere dinsdag- en woensdagmorgen

geopend van 10.00-12.00 uur. U kunt in het kantoor terecht voor o.a. misintenties. Wanneer u ziet dat er in totaal 3 personen aanwezig zijn, gelieve dan even buiten te wachten.

VEILIGHEIDSPROTOCOL VOOR H. MISSEN

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

–           Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.

–           Bij uitvaarten mogen 100 mensen aanwezig zijn.

–           Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen.

–           Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Samenzang is niet toegestaan.

 

PAUS FRANCISCUS: JAAR VAN SINT JOZEF

In het recente pauselijke document ‘Patris corde’ wordt de Heilige Jozef als voorbeeld gesteld en wordt een heel jaar aan hem toegewijd

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar, vanaf  8 december 2020 tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Patroon van de Kerk

Paus Franciscus herinnert eraan dat Sint-Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.

De paus schrijft in de apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.

Universele beschermheer

Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. Patris corde

Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de Heilige Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk; Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders.

Rolmodel voor alle vaders

Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

Heilsgeschiedenis

Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld is van hoe de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt. Patris corde

Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige nog tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan Heilige Jozef zijn gewijd.

 

Gebed tot Sint Jozef

Heilige Jozef,

God heeft u een taak gegeven die menselijke krachten te boven gaat.

Wij vragen u, wees ons een hulp vanuit de hemel en een voorspreker.

Dat ook wij de taak die God ons geeft, moedig oppakken.

 

Help ons te vertrouwen op Gods Voorzienigheid,

zuiver en rechtvaardig te leven en op te komen voor de kleinen en de kwetsbaren.

Geef dat we eens mogen sterven zoals u,

veilig geborgen in de handen van Jezus en Maria. Amen

 

SINT JOZEFKAPEL in SMAKT

De Sint-Jozefkapel is een kapel te Smakt, gelegen aan Sint-Jozefstraat 58.

Deze kapel werd gebouwd in 1699 en stichter was Johan Albert Bouwens van der Boye die baron van Neerijse en heer van Venray was. Ook bezat hij kasteel en heerlijkheid Macken, gelegen tussen Smakt en Vierlingsbeek. Een wapensteen, afkomstig van het in 1806 gesloopte kasteel Macken, van deze persoon en zijn vrouw, Maria Antoinetta Raba baronesse van Gelder, werd ingemetseld in de muur tussen kapel en rectoraatshuis.

Geschiedenis

De kapel, een klein kerkje, was oorspronkelijk geen bedevaartkapel, maar een rectoraatskerk. De reden voor de bouw was de grote afstand van Smakt tot Venray, terwijl ook de bewoners van Holthees, waar openbare uitoefening van de katholieke eredienst verboden was, hier terechtkonden.

 

Kwamen oorspronkelijk ook veel verloofde stellen naar Smakt (Sint-Jozef als patroon voor een gelukkige levensstaat), tegenwoordig zijn het veelal ouderen die de kapel bezoeken, terwijl ook de ligging aan het Pieterpad voor bezoekers zorgt.