Swartbroek

H. Cornelius
Ittervoorterweg 68
6005 NR Swartbroek

Pastoor Amal
Pr. Beatrixstraat 2
6039 CJ Stramproy

E-mail: pastooramal@webparochie.nl
Telefoon: 0495-561273
Telefoonnummer noodgeval: 06-84885884

Bankrekening nr.: NL 77 RABO 0156 9076 15 t.n.v. H. Cornelius Swartbroek

 

Reguliere missen in de H Corneliuskerk van Swartbroek.

In Swartbroek wordt er alle oneven weken een H. mis gevierd op zaterdagavond om 19.00 uur.

Parochie H. Cornelius

Op zaterdag 5 september 2015 organiseerde het kerkbestuur een parochievergadering, waarin de financiële resultaten van de jaren 2012-2014 werden besproken. Een groep geïnteresseerde parochianen beluisterde de presentatie en kwam met enkele waardevolle suggesties, die wij in de komende tijd gaan toepassen.Zo kwam het voorstel om in de wintermaanden het aantal eucharistievieringen te verminderen. Tegenover een relatief kleine groep gelovigen staan immens hoge stookkosten. Als kerkbestuur hebben we dit idee gevolgd en daarom besloten, in de winterperiode slechts eenmaal per twee weken de eucharistie te vieren. Dat is jammer; het liefst houden we de deur altijd voor u open – maar gezien de cijfers is dat niet verantwoord.

Over Paus Cornelius

cornelius2Cornelius stamde uit het adellijke Romeinse geslacht der Cornelii. In maart van het jaar 251 werd hij tot bisschop van Rome gekozen op de stoel van Petrus. De zetel was na de marteldood van zijn voorganger Sint Fabianus († 250; feest 20 januari) achttien maanden onbezet gebleven. Dit had waarschijnlijk alles te maken met de heftige christenvervolgingen die er woedden onder keizer Decius (249-251). Cornelius maakte juist nog het staartje ervan mee. willibrordus

Tijdens de gruwelijke vervolgingen waren er heel wat gelovigen geweest die uit angst voor martelingen waren bezweken en aan de goden hadden geofferd. Zij werden de ‘lapsi’ (= ‘afvalligen’) genoemd. Na de tijd van Decius wilden er weer velen terugkeren naar de kerk, en Cornelius besloot te handelen in de geest van zijn voorganger en hun nog een kans te geven, op voorwaarde dat ze boete deden. Maar de strenge richting onder de gelovigen was het daar niet mee eens: zij hadden immers wel standgehouden, en nu zouden ze weer met hun verraders tot dezelfde gemeente moeten behoren…!? Zij kozen een tegenpaus, Novatianus.

Het is zeker dat zich in de 9e eeuw in de Santa Maria Maggiorekerk te Rome Corneliusrelieken bevonden. Paus Gregorius IV († 844) had opgemerkt dat de schrijn met de relieken van de heiligen Calixtus, Cornelius en Calepodius in de kerk zo opgesteld was dat de gelovigen er met de rug naar toe stonden. Vandaar dat de paus de relieken in de absis van het westkoor begroef onder een op het oosten gericht altaar; daarboven liet hij een baldakijn aanbrengen.

Vanuit Kornelimünster verspreidde de devotie tot Cornelius zich in de middeleeuwen over heel christelijk Europa. Het schijnt dat er meer dan zeshonderd bedevaartplaatsen waren. Een zeer bekende bevond zich in de Belgische plaats Ninove. De in 1138 gestichte premonstratenzerabdij was aan de heiligen Cornelius en Cyprianus toegewijd en ontving kort na de stichting relieken vanuit Kornelimünster. Er gingen er ook naar de St-Hermeskerk in het nabijgelegen Ronse. Van het Cornelis-bedevaartsoord in Ninove zijn intussen middeleeuwse pelgrimsinsignes teruggevonden in de zuidelijke provincies van Nederland, met name in Maastricht en in het Zeeuwse Nieuwlande, maar ook ver boven de rivieren tot in Amsterdam en Kampen aan toe.

De H. Cornelius kerk te Swartbroek

De H. Cornelius kerk te Swartbroek