Kerstboodschap Bisschoppen 2021

KERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS
OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD

Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland

Broeders en zusters,

Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4a). God kwam naar ons toe om
ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook geboren worden in ons hart.

In het bijzonder Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat verandert
hun leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de
overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. “Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien” (Jesaja 9:2-5).

Ook tijdens het komende Kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatregelen. Daardoor kunnen we de Kerstdagen niet vieren zoals voorheen met grote feesten, concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om
ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo
getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer
aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).
Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus
tot ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons solidair te zijn met hen die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierbaren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze
wereld.

Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek Laudato Si’ (Rome, 24 mei 2015) op om met
respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede
leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons opnieuw aan. “Wat hebt gij voor de minsten der Mijnen gedaan?” (Matheus 25; 31-46).
We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met het oog
op de komende feestdagen aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg.
Zij zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stuitend dat zij tegenwerking ondervinden.

Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van
eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie
geen plaats was in de herberg. Wij hebben grote waardering voor de velen binnen en
buiten de geloofsgemeenschap die zich inzetten voor een menswaardige opvang van
mensen in nood. We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen.

Wees verbonden met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting met Christus
en de ontmoeting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven
van elkaar en alledag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel
de Drie Koningen die op zoek gingen naar ‘het licht van de wereld’.

Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst
ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en
die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.

In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die ‘samen op weg’ is bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Met het oog op deze synode vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien.

Vier Kerstmis! De website www.vierkerstmis.nl helpt u daarbij.
Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor
God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat
we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het Kerstkind ook zelf in ons hart geboren
worden.

Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend en een zalig
Kerstmis toe.

De R.-K. bisschoppen van Nederland
Utrecht, december 2021